Forskning

Mer än hundra års partihistoria

Bokomslag: Mellan arv och utopi Bokomslag: Kapitalets politik och politikens kapital Bokomslag: Det reglerade undantaget Bokomslag: Anfall eller försvar
”Ska man döma av forskningens insatser såväl inom historia som statsvetenskap har den svenska högern haft en perifer betydelse för 1900-talets utveckling.”

Så sammanfattas forskningsläget av historiedocenten Torbjörn Nilsson i boken ”Anfall eller försvar?” Den ingår i en serie utgåvor från forskningsprojektet Högerns historia 1904-2004: Moderniseringens vän eller fiende? vid Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola. De flesta berör Gösta Bohmans tid som aktiv politiker och senare partiordförande.

Det var Lars Tobisson som i mitten av 90-talet tog initiativet till projektet. Enligt en artikel i Svensk Tidskrift hade han två motiv:

”Dels hade jag som statsvetare och som styrelseledamot i olika forskningsstiftelser förvånats över att intresse och resurser genom åren i så hög grad koncentrerats till arbetarrörelsens olika grenar. Dels stundade partiets hundraårsjubileum 2004, och det kunde vara lämpligt att markera detta med en uppföljare till Gösta Lindskogs femtioårskrönika Med högern för Sveriges framtid.” (hela artikeln finns här)

Så blev det. Riksbankens jubileumsfond bidrog till finansieringen, som den gjort när det gäller andra partiers historia. Förhoppningsvis har Södertörnsprojektet bidragit till att öppna dörren för framtida forskning om den moderata historien.

Torbjörn Nilsson påpekar att högerns hållning kring förra sekelskiftet har behandlats tidigare, i frågor som protektionism, rösträtt och försvar. Några moderna avhandlingar (Aronson, Hylén, Ljunggren, Möller) har också förbättrat läget. Men som Nilsson konkluderar om sitt forskningsområde: ”Vänsterdominansen i fråga om ämnesval är massiv.”

Det illustreras av en uppgift från Stockholms universitetsbibliotek, vars underavdelning rymde 25 hyllor om socialism, mer än tre hyllor ”revolutionär socialism”, men bara drygt en hylla ”konservatism” (2001).

En uppenbar förklaring är det faktum att vänstervågen efter 1968 har präglat samhällssynen hos många nutida historiker och statsvetare, liksom det halvsekellånga socialdemokratiska maktinnehavet färgade de äldres val. Det har varit mindre fruktbart och inopportunt att ägna sig åt de icke-socialistiska partierna och liberalkonservativa frågeställningar.

De undersökningar som projektets forskare ägnat sig åt är:

Ericsson, Christer:
Kapitalets politik och politikens kapital
Högermän, industrimän och patriarker 1890-1985
Santérus 2008


Nilsson, Torbjörn:
Mellan arv och utopi
Moderata vägval under hundra år 1904-2004
Santérus 2004


Eriksson, Fredrik:
Det reglerade undantaget
Högerns jordbrukspolitik 1904-2004
Santérus 2004


Nilsson, Torbjörn (red):
Anfall eller försvar?
Högern i svensk politik under 1900-talet
Santérus 2002


Två ännu outgivna manus kvarstår i projektet, båda om den moderata utrikespolitiken:
statsvetaren Karl Magnus Johanssons Trendsättare eller modeföljare? Den svenska högerns internationella förebilder och förbindelser, samt statsvetaren Ann-Sofie Dahls studie Högern och omvärlden.

Två uppsatser härrörande från projektet finns också i forskarantologin Rösträtten 80 år (2001), där Niklas Stenlås skriver om högerns kamp för och emot demokratin i början av 1900-talet och Torbjörn Nilsson om hur partiets historiesyn påverkar dess förhållande till demokratin 1900-1940.

Av Torbjörn Nilsson finns också artikeln Med historien som ledstjärna. Högern och demokratin 1900-1940 (Scandia 1/2002), samt skriften Moderaterna, marknaden och makten. Svensk högerpolitik under avregleringens tid 1976-1991 (2003).